Advokatbyrå Tove Sjövall AB – Uppdragsvillkor 2022-03-01

1. För vem gäller villkoren, vad omfattar de och när gäller de?

1.1 Dessa villkor, (Villkoren), gäller när en fysisk eller juridisk person, (Klienten), anlitar advokat Tove Sjövall eller annan namngiven advokat eller biträdande jurist som är verksam hos Advokatbyrå Tove Sjövall AB, (Advokatbyrån). Villkoren gäller tillsammans med Sveriges Advokatsamfunds Vägledande Regler om God Advokatsed och lagregler som rör advokatverksamhet (exempelvis rättegångsbalken och lag om penningtvätt). När Advokatbyrån anlitas för att tillhandahålla Klienten en tjänst accepterar Klienten Villkoren. Villkoren gäller från det att uppdraget inleds till dess att det avslutas.

1.2 Om Villkoren ändras läggs ändringarna ut på Advokatbyråns hemsida. Datum anges för den senaste versionen. Ändrade Villkor gäller endast för uppdrag som påbörjats efter ändringsdatumet med undantag för taxeändringar. Ändring av Advokatbyråns timtaxor (prisjusteringar) gäller även för uppdrag som påbörjats före ändringsdatumet.

2. Vem är klient? Jävskontroll

2.1 Innan uppdraget påbörjas, kan Advokatbyrån be att få se identitetshandlingar m.m. för att kontrollera Klientens identitet och kontrollera att inget jäv/intressekonflikt föreligger.

2.2 Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstanke om penningtvätt till Finanspolisen. Klienten får inte underrättas om misstanken innan anmälan görs. I vissa fall är Advokatbyrån dessutom skyldig att frånträda uppdraget.

3. Vad kostar det? Arvode m.m.

3.1 Uppdraget utförs på löpande räkning, vilket betyder att fast pris inte finns. Klienten får när uppdraget inleds information om vilken timtaxa som debiteras i det aktuella uppdraget samt hur tidsspillan och utlägg beräknas. Timtaxorna är för närvarande: 2 800 SEK eller 2 500 SEK beroende av uppdraget m.m. Ersättning för tidsspillan utgår för närvarande med 1 320 SEK per timme medan utlägg debiteras enligt Domstolsverkets regler eller med faktiska kostnader mot verifikation. Till samtliga belopp tillkommer 25 % moms. All nedlagd arbetstid, tidsspillan m.m. debiteras med minsta tidsenhet 0,3 och faktureras klienten med biläggande av en arbetsredogörelse. Då arvodet endast delvis styrs av nedlagd tid åtar sig Advokatbyrån inte att tillhandahålla en detaljerad tidredovisning där varje utfört arbetsmoment och/eller varje utförd åtgärd redovisas med tillhörande tidsåtgång.

3.2 En uppskattning av arvodet i ett ärende är baserat på den information som Advokatbyrån har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.

4. När och hur betalar man? Fakturering och betalningsvillkor

4.1 Advokatbyrån kan innan ett uppdrag påbörjas begära ett förskott av Klienten. Förskottets betalning är i så fall ett villkor för att Advokatbyrån ska åta sig uppdraget. Förskottet är inte den slutliga kostnaden för uppdraget, vilken som regel blir högre än förskottet, utan är en delbetalning. Vid fakturering dras förskottet av från slutfakturan. Klienten får en redovisning av transaktionen.

4.2 Advokatbyrån fakturerar en gång per månad eller när Advokatbyrån bedömer att det är lämpligt. Betalningsvillkor är 15 dagar och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen utgår om klienten betalar för sent.

5. Rättsskydd och rättshjälp

5.1 Klienten är alltid den som är betalningsskyldig gentemot Advokatbyrån oavsett om rättsskydd eller rättshjälp beviljas eller inte. Advokatbyrån ansöker för Klientens räkning i aktuella uppdrag om rättsskydd eller rättshjälp. Klienten ska betala sin fastställda självrisk eller rättshjälpsavgift.

5.2 Klienten ska vid rättsskydd betala mellanskillnaden mellan det Advokatbyrån fakturerar och det som försäkringsbolaget ersätter.

6. Samarbetet mellan Advokatfirman och Klienten samt rätten att frånträda uppdrag

6.1 Alla uppdrag utförs under förutsättning att Klienten samarbetar och kontinuerligt är tillgänglig för att kommunicera med Advokatbyrån om uppdraget, tillhandahåller för uppdraget viktig information och handlingar samt gör vad som behövs för att uppdraget ska kunna utföras på ett bra och kostnadseffektivt sätt. Advokatbyrån lämnar kontinuerligt information och kopior på handlingar i ärendet till Klienten.

6.2 Advokatbyrån kan under vissa förhållanden ha skyldighet men även rätt att frånträda ett uppdrag. Regler om detta finns i Sveriges Advokatsamfunds Vägledande Regler om God Advokatsed.

7. Eventuella tvister mellan Advokatfirman och Klienten

7.1 Fysiska personer ska i första hand försöka lösa tvisten med Advokatbyrån, i andra hand vända sig till Sveriges Advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd och i tredje hand vända sig till domstol.

8. Tillämplig lag och jurisdiktion

8.1 Advokatbyråns uppdrag och dess Villkor regleras av svensk rätt. Tvist som eventuellt uppkommer med anledning av Villkoren eller någonting som rör ett uppdrag ska avgöras av svensk domstol i de fall Klienten väljer att vända sig till domstol.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 Advokatbyrån har en obligatorisk ansvarsförsäkring genom Sveriges Advokatsamfund med de begränsningar som följer av Villkoren m.m. För närmare information om detta kontakta Advokatbyrån, Advokatsamfundet eller försäkringsbolaget.