Behandling av personuppgifter

Advokatbyrå Tove Sjövall AB (Advokatbyrån) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Advokatbyrån erhåller i samband med ett uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du som klient är inte skyldig att lämna personuppgifter till Advokatbyrån men utan att det sker kan Advokatbyrån inte åta sig något uppdrag.

Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, för att utföra och administrera uppdraget, tillvarata klientens intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är att klienten lämnat sitt samtycke till att uppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål och/eller att behandlingen är nödvändig av något eller några av följande skäl, nämligen:

  • för att fullgöra ett avtal i vilket du som klient är part,
  • för att fullgöra en rättslig förpliktelse som Advokatbyrån har,
  • för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för klienten eller annan fysisk person,
  • för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Behandlingen av uppgifter i nämnda syften har sin lagliga grund i Advokatbyråns berättigade intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Advokatbyrån och de advokatbyråer som Advokatbyrån har kontorsgemenskap med i syfte att utföra jävs- och penningtvätts- kontroll samt för informations- och kunskapsutbyte.

Advokatbyrån kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  • det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån och klienten;
  • det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter;
  • det är nödvändigt för att Advokatbyrån skall kunna fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
  • Advokatbyrån anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Advokatbyråns räkning.

Då det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter kan uppgifterna komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Klienten har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör klienten. Advokatbyrån kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Klienten har vidare rätt att begära att klientens uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Klienten har också rätt att få del av klientens personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om klienten är missnöjd med Advokatbyråns behandling kan klienten lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilken i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Klienten kan också vända sig till tillsynsmyndigheten i det land där klienten bor eller arbetar.